Passos rehabilitació oral - Clínica Dental Barcelona, Estudi Dental Barcelona
Go to Top

Passos rehabilitació oral

Valoració

Passos per una rehabilitació oral

Per portar a termini un tractament dental de tota la boca, amb implants dentals, fundes dentals, etc; és primordial realitzar una planificació minuciosa del cas.

Abans de començar, s’ha de programar pas a pas cada fase del tractament dental, tenint en compte inclusiu, els contratemps que es poden presentar durant el desenvolupament d’ aquest tractament dental de tota la boca.

En general, aquest tipus de tractaments dentals inclouen diverses especialitats, pel que és precís que rere la primera visita de revisió amb el dentista, aquest és reuneixen amb els diferents especialistes que participaran en el cas i present la proposta inicial de tractament suggerida al pacient, per a què rere un consens general, es confirmi si és el tractament dental definitiu o aquest ha de ser lleugerament modificat.

Una vegada que s’ ha determinat el tractament dental definitiu, rere la valoració de tots els dentistes especialistes, es planifica la seqüencia del tractament i els temps que seran dedicats a cada fase. És llavors quan el pacient és informat i programat per començar el tractament de tota la seva boca.

En general es comença amb el disseny del tractament, és a dir, el dentista especialista en rehabilitació oral, que serà l’ encarregat d’aquest disseny, realitza una sèrie de fotografies i prendre mides de la boca, per registrar l’estat inicial del cas. Amb aquestes dades i utilitzant sofisticats sistemes per ordinador, es realitza el disseny del somriure.

La nostra clínica dental a Barcelona, és un dels pocs centres certificats amb l’última tecnologia en disseny de somriure, el Digital Smile Design.

Una vegada dissenyat el tractament dental, es porta a termini la fase de sanejament, és a dir, es realitzen totes aquells tractaments dentals que impliquen la neteja y desinfecció de la boca. Aquesta fase inclou higiene dental o tractament periodontal (tractament de genives), extraccions de les dents que no podran ser conservades a la boca, pel seu avançat estat de destrucció, tractament de les infeccions produïdes per caries avançades, mediant endodoncias (matar el nervi dental) i per últim, tractament de les pròpies caries (empastes).

Seguidament i en cas de ser necessari, es procedeix a realitzar la fase quirúrgica, és a dir , es porten a termini els procediments de regeneració òssia o empelt d’ os y col·locació d’ implants dentals. En aquests casos que requereixen tractaments de ortodòncia aquest serà portat a termini abans de la col·locació dels implants.

Per últim es porta a termini la fase de pròtesis dentals de tota la boca, és a dir, és col·locaran les corones de porcellana o corones de zirconi i dentadures sobre implants si el cas ho requereix.

Pasos para una rehabilitación oral

Para llevar a cabo un tratamiento dental de toda la boca, es primordial realizar una planificación minuciosa del caso.

Antes de comenzar, se debe programar paso a paso cada fase del tratamiento, tomando en cuenta inclusive, los contratiempos que se puedan presentar durante el desarrollo de este tratamiento dental de toda la boca.

Por lo general, este tipo de tratamiento incluye diversas especialidades, por lo que es preciso que tras la primera visita de revisión con el dentista, este se reúna con los distintos especialistas que participarán en el caso y presente la propuesta inicial de tratamiento sugerida al paciente, para que tras un consenso general, se confirme si es el tratamiento dental definitivo o este debe ser ligeramente modificado.

Una vez que se ha determinado el tratamiento dental definitivo, tras la valoración de todos los dentistas especialistas, se planifica la secuencia del tratamiento y los tiempos que serán dedicados a cada fase. Es entonces cuando el paciente es informado y programado para iniciar el tratamiento de toda su boca.

Por lo general se comienza con el diseño del tratamiento, es decir, el dentista especialista en rehabilitación oral, que será el encargado de dicho diseño, realiza una serie de fotografías y toma medidas de la boca, para registrar el estado inicial del caso. Con estos datos y utilizando sofisticados sistemas por ordenador, se realiza el diseño de la sonrisa.

Nuestra clínica dental en Barcelona, es uno de los pocos centros certificados con la última tecnología en diseño de sonrisa, el Digital Smile Design.

Una vez diseñado el tratamiento dental, se lleva a cabo la fase de saneamiento, es decir, se realizan todos aquellos tratamientos dentales que implican la limpieza y desinfección de la boca. Esta fase incluye higiene dental o tratamiento periodontal (tratamiento de encías), extracciones de los dientes que no podrán ser conservados en boca, por su avanzado estado de destrucción, tratamiento de las infecciones producidas por caries avanzadas, mediante endodoncias (matar el nervio dental)  y por último tratamiento de las propias caries (empastes).

Seguidamente y en caso de ser necesario,  se procede a realizar la fase quirúrgica, es decir, se llevan a cabo los procedimientos de regeneración ósea o injertos de hueso y colocación de implantes dentales. En los casos que requieran tratamiento de ortodoncia esta será llevada a cabo antes de la colocación de los implantes.

Por último se lleva a cabo la fase de prótesis dentales de toda la boca, es decir, se colocarán las coronas de porcelana o coronas de circonio y dentaduras sobre implantes si el caso lo requiere.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*