Implants dentals Barcelona | Tipus i Preus | de Qualitat
Go to Top

Implants dentals Barcelona

Valoració

El Implants Dentals són estructures de Titani en forma de cargol que s’introdueixen a l’os mandibular (a on s’allotgen les dents superiors) o a l’os maxil·lar (a on trobem les dents inferiors), per a substituís la dent o molar romanent.

implsntes-dentales

Els Implants Dentals són de diferents mides i l’elecció i l’elecció d’aquest dependrà de l’espai que tinguem per a la seva col·locació i de la quantitat d’os romanent (os disponible) que tingui el pacient, a la zona a tractar.

Si han transcorregut molts anys des de que el pacient ha perdut la seva dent o molar, l’os pateix un procés de reabsorció (pèrdua d’os). Generalment en aquests casos, el pacient no compta amb suficient os romanent, llavors es tindrà que aplicar tècniques accessòries, per a poder introduir posteriorment, l’Implant Dental a la zona a tractar.

TERAPIES ACCESSORIES EN IMPLANTOLOGIA

Empèl d’Os o Regeneració Òssia Guiada

El procediment de empèl d’os, s’aplica quan el pacient no posseeix suficient os romanent, generalment d’amplada.

La forma més comuna i senzilla de realitzar aquest procediment, és aplicant un Empèl d’Os sintètic en forma de pols, al voltant de l’implant i es fa en el mateix acte quirúrgic, és a dir, l’Implant i l’os es col·loquen en un sol pas.

Elevació de Si

El procediment d’Elevació de Si, s’aplica quan el pacient no posseeix suficient alçada a l’os maxil·lar romanent (os de les dents superiors).

En aquest cas, també s’utilitza un Empèl d’Os sintètic, que es col·loca uns mesos abans d’introduir l’Implant Dental. Es realitza a través de la geniva a on anirà el futur implant, augmentant la quantitat d’os a la zona. Quan aquest Empèl d’Os ja està integrat amb l’os del pacient i arriba la maduresa òssia necessària, llavors es produeix a introduir l’Implant Dental, a la zona preparada per a això.

PRÒTESIS SOBRE IMPLANTS

Després de la col·locació dels Implants Dentals, es procedeix a instal·lar la pròtesis que substituirà la corona dental. Aquest procediment es pot portar a terme de diverses maneres i diferents moments del tractament.

protesis-sobre-implantes implantologia

Si el pacient desitja tenir dents fixes en un dia, llavors la instal·lació de la pròtesis provisional fixa es portarà a terme en les primeres 24 hores, després de col·locar els Implants Dentals.

Si el pacient no és candidat per a la col·locació de dents fixes en un dia, se l’instal·larà una pròtesis provisional removible i la Pròtesis Sobre Implants fixes definitives, es col·locaran després uns mesos.

Qualsevol que sigui el procediment, el pacient podrà millorar la seva qualitat de vida, tornant funcionalitat i estètica a la seva boca.

protesis-sobre-implantes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*